Flash not detected
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie
Strona Główna Wtorek, Wrzesień 23, 2014
Wykaz podręczników

Rok szkolny 2014/2015Wykaz podręczników dla klas pierwszych
Wykaz podręczników dla klas drugich
Wykaz podręczników dla klas trzecich
Rekrutacja 2014

Nawigacja
Strona Główna
Dane teleadresowe
Nauczyciele i pracownicy szkoły
Galeria
Pedagog Szkolny
Psycholog Szkolny

Dokumentacja szkolna

Filmoteka

Publikacje

Prace uczniów

Nasze osiągnięcia

Galeria zdjęć

Pozytywnie zakręceni!!!
Krzysztof Kryczka - kolarstwo szosowe
Emil Hotkowski - programista i muzyk
Małgorzata Rdest -Mistrzyni Polski w kartingu
Anna Klimko - modelka
Ula Zielińska - fotografia
LIPDUB

lipdub

Dla maturzystów

90-lecie LO

Młode Pióra

Pogoda
Odbiór świadectw dojrzałości

Dyrekcja Liceum zaprasza po odbiór świadectw dojrzałości

 po poprawkowym egzaminie maturalnym

w dniu 12 września 2014 r. o godz. 1200.

KIERMASZ KSIĄŻKI 2014

KIERMASZ KSIĄŻKI


Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego informuje, że w roku bieżącym 2014/2015 kiermasz książki odbędzie się drogą tradycyjną.

Uczniowie będą mogli wystawić do sprzedaży swoje podręczniki wyłącznie w poniedziałek 08.09.2014r na każdej przerwie od godziny 0845.

Stoiska do wystawienia podręczników zostaną przygotowane na korytarzu obok szatni.

Rozpoczęcie roku 2014

Inauguracja roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się
1 września 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 900.

Msza święta w Salezjańskiej Parafii pod wezwaniem Cyryla i Metodego odbędzie się

1 września 2014 r. o godzinie 800 .

Serdecznie zapraszamy!!!
Wyprawka szkolna 2014_2015

WYPRAWKA SZKOLNA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1024)
 2. Zarządzenie Nr 565/14 Prezydenta Miasta Żyrardowa z dnia 18 sierpnia 2014 r.

Pomocy udziela się uczniom:

 • uczęszczającym w roku szkolnym 2014/2015 do klasy III liceum ogólnokształcącego
 • uczniom I-III posiadającym orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej:
  1. słabowidzącym,
  2. niesłyszącym,
  3. słabosłyszącym,
  4. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  5. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

KRYTERIA DOCHODOWE

 1. kryterium dochodowe, wynosi 539 złotych netto na jedną osobę w rodzinie (zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych).
 2. w przypadku uczniów, pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.., na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych do pomocy finansowej tj. uczniów w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej.

Wniosek o przyznanie dofinansowania zakupu podręczników może złożyć:

 1. rodzic ucznia (opiekun prawny, rodzice zastępczy),
 2. nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wnioski wraz załącznikami składa się do dyrektora szkoły sukcesywnie najpóźniej do dnia 5 września 2014 r.

Dowodem zakupu podręczników może być:

 1. Faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego)
 2. Rachunek, paragon

Do 17 listopada 2014 roku rodzice, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie muszą otrzymać pieniądze.

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (nie dotyczy uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową lub afazją, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera oraz osób korzystających z pomocy poza kryterium dochodowym).

 1. Zaświadczenie o wysokości dochodów za miesiąc poprzedzający składanie wniosek (w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości – oświadczenie o wysokości dochodów):
  • zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
  • odcinek renty/ emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku
  • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, określonych w przepisach o podatku dochodowym – zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego określającego wysokość dochodu,
  • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym - zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania oraz dowody opłacenia składek w ZUS
  • w przypadku prowadzenia działalności rolniczej - zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym albo nakaz płatniczy za ten rok,
  • zaświadczenie o wysokości świadczeń pieniężnych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • zaświadczenie o wysokości pobieranego zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego,
  • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające rejestrację oraz wysokość otrzymywanego zasiłku,
  • wyrok sądowy o przyznanych alimentach na dzieci lub zaświadczenie Komornika Sądowego o braku możliwości egzekucji alimentów, bądź oświadczenie (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.) o otrzymywaniu dobrowolnych alimentów,
  • zaświadczenie uczelni o wysokości pobieranego stypendium – w przypadku osób studiujących
  • stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł
 2. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku rodzinnego.

KWOTA DOFINANSOWAŃ

 • dla uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego – do kwoty 445 zł
 • dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym szkół ponadgimnazjalnych- do kwoty 225 zł

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek 1 - dotyczy uczniów klas III spełniających lub niespełniających kryterium dochodowego

Wniosek 2 - dotyczy uczniów I, II, III klas posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego)

Wniosek 3 - dotyczy uczniów I, II, III klas: słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

Egzaminy poprawkowe_2014

Egzaminy poprawkowe w roku szkolnym 2013/2014

Data Godzina Przedmiot Liczba
uczniów
Rodzaj
egzaminu
Sala
26 sierpnia 2014 r. 900-945 Matematyka 3 pisemny 104
1015-1030 Matematyka 3 ustny 104
1030-1045
1045-1100

 

Data Godzina Przedmiot Liczba
uczniów
Rodzaj
egzaminu
Sala
27 sierpnia 2014 r. 900-945 Język rosyjski 2 pisemny 104
1015-1030 Język rosyjski 2 ustny 104
1030-1045

Maturalne egzaminy poprawkowe sierpień 2014

Data Godzina
rozpoczęcia
egzaminu
Przedmiot Liczba
zdających
Rodzaj
i poziom
egzaminu
Sala
26 sierpnia 2014 r. 900-1150 Język polski,
Matematyka
9 pisemny-
podstawowy
110
900-1100 Język angielski 2 pisemny-
podstawowy
108
27 sierpnia 2014 r. 800-920 Język angielski 5 ustny-bez
określenia
poziomu
108

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły

Maturzyści, którzy przystępują do egzaminu powinni posiadać dokument potwierdzający tożsamość

Kolejny etap rekrutacji

Przyjmowanie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia OKE o wynikach egzaminu gimnazjalnego potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum podczas kolejnego etapu rekrutacji odbędzie się w następujących terminach:

27 czerwca 2014 - od godz. 1100 do 1600

28 czerwca 2014 (sobota) - od godz. 900 do 1300

30 czerwca 2014 - od godz. 800 do 1600

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014


Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

 dla uczniów klas I i II 

27 czerwca 2014 r. o godz. 9:30

Maturzyści_2014

Odbiór świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw 

27 czerwca 2014r. o godz. 8:30

 Odbiór dokumentów gimnazjalnych od 9 lipca 2014r.

Pielgrzymka

Drodzy MŁODZI !!!

Już 6 sierpnia rusza 19 Łowicka Piesza Pielgrzymka Młodzieżowa na Jasną Górę :)

Zapraszamy Ciebie do Salezjańskiej Grupy Pomarańczowej, aby razem z młodymi ludźmi doświadczyć radości życia chrześcijańskiego, uśmiechu, wspólnych rozmów, zabaw i modlitwy.

Masz o co prosić i masz za co dziękować - uczyń to razem z nami idąc do Maryi Królowej Polski.

Salezjańska Pomarańcza Żyrardów czeka na Ciebie!!!

Więcej informacji na plakacie

pozdrawiam w duchu św. Jana Bosko

ks. Wojciech Szabrański SDB - Przewodnik Salezjańskiej Grupy Pomarańczowej


Refleksje po festiwalu

II licealny festiwal sztuki „KSzesło” 2014

02.06.2014r. CK. Żyrardów


GALERIA ZDJĘĆ

Refleksje po festiwalu

„KSzesło” rozwija się artystycznie. Na 9 filmów, 5 było na dobrym poziomie. Najlepsze to te nagrodzone przez Jury i publiczność.”Sen” kl.2f w reż. Sylwii Chojnackiej i Katarzyny Wróblewskiej podejmował ważny wątek i został bardzo dobrze zrealizowany. „Ostry orient” kl.2a grawitował w wysokie rejony absurdu i humoru, równie dobrze został zrealizowany przez Kacpra Brusia i Mateusza Nasterskiego. Bardzo wysoki potencjał niósł film Kuby Oklesińskiego „Dzień Świra”, jednak moim zdaniem nie został on skończony, powinien trwać 5 minut dłużej, albo i 5 godzin. Dobre pomysły kl.1c w „M jak karton” zostały trochę popsute przydługą częścią procesową. Ale rokowania dla pierwszoklasistów na następne KSzesło- wysokie. Są inteligentni i mają poczucie humoru. Bardzo dobry montaż filmu kl.2b „Our Winter Chill”, szalona pasja motorowa autorów filmu „Dawca Orgazmów” kl.2e i 1a. Te filmy zapadły mi w pamięć. Filarami filmowców w naszej szkole od 2 lat są : obecny absolwent Kuba Oklesiński i uczeń kl.2f Marceli Kuran. Oni też zrealizowali w ubiegłym roku film pt. „KSZESŁO” 2013, który mogłem pokazywać klasom pierwszym, gdy pracowaliśmy nad tegoroczną edycją festiwalu.

Prawdziwe życie to zdrowe życie

Strona 1 z 45 1 2 3 4 > >>
BIP
Dziennik internetowy
librus

Kontakt:
Marcin Śledź
marcsle@wp.pl

@-learning

Młody Obywatel

Szkoła Przyjazna Zdrowiu

SZKOŁA PRZYJAZNA ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Godzina
IT Szkoła

Lokalizacja LO

Pokaż Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie na większej mapie
Solidarność

Solidarność

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie
Przyjaciół i Absolwentów
LO im. S. Żeromskiego
Nasz Czerwoniak

Stowarzyszenie

 Zaproszenie do współpracy
 Statut Stowarzyszenia

Projekty...

Europejskie projekty
partnerskiej współpracy
szkół

NEW
 Szkolna fabryka inicjatyw - równe obywatelstwo

Przedsiębiorczość naszym paszportem do przyszłości

Przez pieśni i tańce ludowe poznajemy kulturę narodów europejskich
Zdrowe ciało, zdrowy duch, zdrowe środowisko

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Wymiana międzynarodowa
Wizyta w Danii
Galeria zdjęć z pobytu w Polsce
Wyzwania wobec inności
Klub Gier Planszowych

KLUB GIER PLANSZOWYCH I KARCIANYCH GROTA

spotkania w piątki od 18-23
wejście główne Liceum
obowiązkowo obuwie na zmianę

organizator-Game Master Jakub Lament
kontakt: kubalament@poczta.onet.pl
adres strony: grotazyrardowska.pl.tl

Autorzy Strony
Autorzy