COMENIUS

Idź do spisu treści

Menu główne

 

Dnia 31 lipca 2014 formalnie zakończyła się realizacja projektu „Szkolna fabryka inicjatyw – równe obywatelstwo”. Był to wielostronny projekt Comeniusa koordynowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego i realizowany od roku szkolnego 2012/2013 wraz ze szkołami z ośmiu innych krajów europejskich – Norwegii, Węgier, Turcji, Grecji, Islandii, Cypru, Hiszpanii i Francji. Większość z nich to szkoły ogólnokształcące, tylko dwie to zespoły szkół techniczno-zawodowych. Grupa partnerska została dobrana pod kątem równości obywateli, bez względu na rasę, płeć i orientację seksualną i miała uwzględniać kraje o różnym poziomie rozwoju w tym aspekcie. Projekty Comeniusa to dwuletnie projekty europejskiej współpracy szkół, realizowane w ramach programu Uczenie się przez całe życie, wspieranego finansowo przez Unię Europejską. Na realizację naszego projektu otrzymaliśmy grant w wysokości dwudziestu tysięcy euro, z czego mieliśmy sfinansować działania projektowe w kraju oraz wyjazd co najmniej 24 osób na spotkania projektowe za granicą w ciągu dwóch lat. Obecny projekt był czwartym z kolei projektem Comeniusa realizowanym w naszej szkole.Projekt miał za zadanie pogłębić w szkołach i w środowisku lokalnym poziom wiedzy na temat różnych aspektów wpływu stereotypowego podziału ról płciowych na aprobowane społecznie sposoby mówienia o kobietach lub mężczyznach, mogące ich dyskryminować, albo ograniczać ich indywidualny rozwój i nie sprzyjać partnerskiej obywatelskiej współpracy dziewcząt i chłopców na rzecz dobra społecznego. Miał uwrażliwić uczniów, nauczycieli i otoczenie szkoły na problematykę praw człowieka w aspekcie praw równościowych oraz zwiększyć poziom aktywności społecznej uczniów w ich środowisku, a tym samym także uczynić szkołę miejscem sprzyjającym edukacji w działaniu, przez doświadczenie kładące nacisk na integrację społeczną. Cel ten staraliśmy się osiągnąć wzmacniając umiejętności liderskie i współpracy w zespole zaangażowanej w projekt młodzieży, realizując kampanie informacyjne w szkołach i środowisku na rzecz podniesienia świadomości o różnych aspektach wpływu społecznie narzucanych stereotypów ról płciowych na indywidualny rozwój dzieci i młodzieży, spotkania z ludźmi działającymi na rzecz praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw równościowych, a także uwrażliwiając odbiorców oferty medialnej, kreującej jednoznaczne wizerunki kobiecości i męskości, na potrzebę uwzględniania perspektywy genderowej w jej analizie. Zaangażowaliśmy uczniów w promocję międzynarodowego projektu Akcja 16 Dni Walki z Przemocą na tle płci oraz wykorzystaliśmy ich twórcze możliwości w konkursie plastyczno-fotograficznym, którego temat uwrażliwiał na związek między normami społecznymi, a przyjmowanymi rolami płciowymi oraz presją norm na powszechnie realizowane wzorce kobiecości i męskości, a także problem przemocy ze względu na rasę, płeć i orientację seksualną, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy domowej. Zrealizowaliśmy trening antydyskryminacyjny na tle płci w formie warsztatów prowadzonych przez młodzież szkół partnerskich w innych szkołach w ich miejscowościach. Przeprowadziliśmy badanie kapitału społecznego w naszych miejscowościach i zaangażowaliśmy młodzież w działania na rzecz jego poprawy.W wyniku działań projektowych powstało kilka wspólnych produktów końcowych prezentujących przestrzeganie praw równościowych w krajach partnerskich, jak wspólne raporty “Problem równości płci w naszych krajach” i “Problem przemocy ze względu na rasę, płeć i orientację seksualną w naszych krajach”, opracowane w oparciu o wyniki niezależnych badań naukowych, a także stosunek naszych uczniów do tych problemów, jak raport “Stereotypy ról płciowych w naszych krajach i postawy naszych uczniów wobec nich”, opracowany w oparciu o wyniki ankiety stworzonej w projekcie i przeprowadzonej wśród uczniów naszych szkół. Zorganizowaliśmy wspólne wystawy prac uczniów „Przeciwko przemocy ze względu na rasę, płeć i orientację seksualną” i „Przemoc domowa na cenzurowanym”, zdjęć rodzinnych “Role płciowe w naszych krajach w zdjęciach rodzinnych” oraz reklam “Czarna księga reklam w naszych krajach”, a także opracowaliśmy prezentacje i broszury z wykorzystaniem przedstawionych na wystawach materiałów. Opracowaliśmy wspólną prezentację ukazującą wyniki badań kapitału społecznego w naszych miejscowościach i działania naszych uczniów mające na celu jego poprawę.Zakończony właśnie projekt był przede wszystkim projektem uczniowskim, zarówno pod względem celów, jak i zaangażowania uczniów w większość działań na wszystkich etapach jego realizacji – od fazy przygotowawczej po ewaluację i rozpowszechnianie rezultatów. Był odpowiedzią na potrzebę wszechstronnego kształtowania młodzieży – rozwijania jej jako jednostek, ale także jako członków lokalnych społeczności i narodów, obywateli własnych krajów i zjednoczonej Europy.Jako projekt międzynarodowy realizował także ogólniejsze cele, szczególnie dzięki bezpośrednim spotkaniom w poszczególnych szkołach. W naszym projekcie odbyło się 9 takich spotkań, po jednym w każdej szkole partnerskiej – 4 w pierwszym i 5 w drugim roku projektowym. Przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział we wszystkich spotkaniach za granicą. Ogółem wyjechało 32 uczniów i 16 nauczycieli, przekraczając w ten sposób niezbędne minimum wyjazdów dwukrotnie, natomiast w Polsce gościliśmy 17 uczniów i 19 nauczycieli ze wszystkich szkół partnerskich. Rodziny naszych uczniów stanęły na wysokości zadania, wykazując się wielką gościnnością – mieliśmy 34 rodziny chętne do przyjęcia gości we własnych domach, jednak z braku pieniędzy, a niekiedy przyczyn losowych, nasi partnerzy nie mogli przywieźć ich więcej niż 17.Podczas spotkań projektowych uczniowie i nauczyciele z różnych krajów, o różnym zapleczu historycznym i kulturalnym, różnych zwyczajach i obrzędach, różnym pochodzeniu etnicznym, z różnych obszarów Europy i spoza niej – razem pracowali i bawili się, odwiedzali wzajemnie swoje kraje, miejscowości, szkoły i domy rodzinne, brali udział w życiu szkolnym, rodzinnym i kulturalnym, podziwiali przyrodę i architekturę. Poznawali ludzi jakimi są naprawdę, zwalczając w ten sposób stereotypy narodowe i religijne oraz kształtując własną tożsamość narodową. Pracując w międzynarodowych grupach, w praktyce uczyli się używania obcych języków i nowoczesnych technologii, zdobywali umiejętności społeczne i znajdowali przyjaciół. Mieli sposobność porównać wiedzę i umiejętności, poznać systemy edukacji w innych krajach, wymieniać pomysły i doświadczenia. Projekt nauczył nas akceptacji, tolerancji i szacunku dla prawa innych do inności, zrozumienia i umiejętności współpracy ponad różnicami, a są to cechy aktywnych i świadomych obywateli zjednoczonej Europy.Danuta Czyżewska, nauczycielka języka angielskiego i fizyki, koordynator projektu, LO im. S. Żeromskiego w Żyrardowie.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego